آشپزی بدون عشق معنا ندارد

بارویای آشپز حرفه ای شدن فقط یک کتاب فاصله دارید!

photo_2017-02-07_15-21-25.jpg

⁣⁣بارویای آشپز حرفه ای شدن فقط یک کتاب فاصله دارید!

فوت وفن های ضروری آشپزی وصدها دستورغذایی معتبربه روایت سانازمینایی+CD

آیدی تلگرام جهت فروش 

@sanazsaniaoriginal

تماس
02122722467
02122722593