ثبت ملی نان توموشی و بریانی قشم توسط سانازمینایی ۳۱ شهريور ۱۳۹۷

IMG_4224.jpg

برگ زرین دیگری در افتخارات سانازسانیا

ثبت ملی نان تمشی و بریانی قشم

توسط موسسه سانازسانیا 

برای بزرگ نمایی تصویر اینجا کلیک کنید. 

[ چاپ ]